Mijn Lauwersland

Jouw Lauwersland is: alles. Bewerk

Het laatste nieuws

Commissaris van de Koning bezoekt militairen in Midden-Oosten

Fryslân
Commissaris van de Koning John Jorritsma bij de Friese vlag die hangt in het legerkamp in het Midden-Oosten, waar de militairen van de Leeuwarder vliegbasis verblijven.

FRYSLÂN – Commissaris van de Koning John Jorritsma heeft donderdag en vrijdag een bezoek gebracht aan de militairen die in het Midden-Oosten meedoen aan de strijd tegen ISIS. Aan de missie nemen zes gevechtsvliegtuigen deel, die normaal gestationeerd zijn op de vliegbasis in Leeuwarden. Samen met het grondpersoneel zijn er 250 Nederlandse militairen actief in het Midden-Oosten.

De heer Jorritsma was onder de indruk van de inzet van de manschappen. ,,Het gaat er zeer gedisciplineerd en gestructureerd aan toe. Je ervaart dat ze profiteren van al die oefenuren boven Fryslân. Ik ben diep onder de indruk.’’

De Nederlandse inzet is gericht op het verminderen van de slagkracht van ISIS in Irak. Jorritsma: ,,Daarmee leveren ze een bijdrage aan een stabielere situatie en het bevorderen van vrede in het Midden-Oosten, uiteraard ook van groot belang voor de rest van de wereld.’’

Het bezoek aan de missie was op uitnodiging van luitenant-generaal Sander Schnitger, Commandant van de Luchtstrijdkrachten. De heer Jorritsma woonde donderdagavond een medailleparade bij. De delegatie is inmiddels weer terug in Nederland.

© Provincie Fryslân

Heerlijkheid ‘De Eese’ gecertificeerd

Drenthe Fryslân Overijssel

DRENTHE – Landgoed Heerlijkheid ‘De Eese’ ontving 19 december het certificaat voor particulier natuurbeheer van gedeputeerde Rein Munniksma. ‘De Eese’ heeft 40 hectare natuur en bos aangelegd, waardoor de samenhang tussen het landgoed en het Nijensleekerveld is hersteld.

De certificering is een mijlpaal voor het beheer van het landgoed en garandeert een professioneel beheer. Munniksma geeft aan dat de provincie vertrouwen heeft in gecertificeerde landgoedeigenaren en particuliere grondeigenaren stimuleert om landbouwgrond om te zetten in natuur. ‘We spreken sinds 2014 met de eigenaren doelen voor natuur, bos en landschap af. Zij ontvangen een beheervergoeding van de provincie op basis van algemene richtlijnen, maar kunnen zelf bepalen hoe ze de doelen realiseren en ontwikkelingen monitoren. Met dit landgoed hebben we er in Drenthe een prachtig stukje natuur bij gekregen, waar iedereen van kan genieten.’

Landgoed Heerlijkheid ‘De Eese’ ligt in de provincies Overijssel, Drenthe en Friesland. De natuurontwikkeling is onderdeel van twee nieuwe landgoederen die op het Drentse deel van de Heerlijkheid ontwikkeld worden. Naast de aanleg van 8 hectare bos en 32 hectare heischraal-grasland, is ook de fiets- en wandelverbinding met Wilhelminaoord verbeterd.

De planvorming en ontwikkeling van natuur en bos op het landgoed heeft 10 jaar geduurd. Daarbij hebben het landgoed en de provincie ook het Rijk, de gemeente en de provincie Overijssel betrokken. Tijdens de voorbereiding is landelijk sterk bezuinigd op de beschikbare gelden voor natuur, waardoor de ambities zijn bijgesteld. ‘Het vertrouwen om op het landgoed Heerlijkheid ‘De Eese’ 40 hectare natuur en bos te realiseren is altijd gebleven en het resultaat mag er wezen’, aldus Munniksma.

© Provincie Drenthe

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2015

Nederland

NEDERLAND – Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015.

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari aanstaande van 1.495,20 euro naar 1.501,80 euro bruto per maand.

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2015

© Rijksoverheid

Hûnekopzanger Emiel Stoffers wint Bernlef prijs

Fryslân

FRYSLÂN – Emiel Stoffers, zanger en gitarist van De Hûnekop is de winnaar van de Bernlef prijs 2014. Een vakjury koos voor Stoffers ‘omdat hij als geen ander met een eigen Wâldpiek-versie van het Frysk een breed publiek weet te bereiken en te interesseren voor het Frysk. De live-optredens, de cd’s, de videoclips, de merchandise en de speciale Hûnekop-dei zijn een verrijking voor de Friese Popcultuur’, zo oordeelde de jury.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries reikte de prijs vrijdag 19 december uit in Poppodium Romein te Leeuwarden tijdens de Friese Popawards. De winnaar ontving een cheque van 1500 euro.

De jury

De Bernlef prijs van de provincie Fryslân is een jaarlijkse prijs.. De provincie wil met deze prijs de Friese taal in de popcultuur een stimulans geven. De jury bestond uit Jan Pier Brands, Academie voor de Popcultuur; Willem de Vries, Omrop Fryslân; Wietze Meetsma, Poppodium Romein; Peter Dijkstra, Podium Asteriks; Peter Reen, Het Bolwerk; Dirk van het Klooster, Poppodium Iduna; Sjouke Nauta, Friesland Pop; Titus van ’t Veer Friesland Pop/Freeze; Inge Heslinga, Friesland Pop/Kleine Prijs van Fryslân.

© Provincie Fryslân

Koenders: ‘Cyberaanval op Sony zeer zorgelijk’

Nederland

NEDERLAND – ‘Nederland is bezorgd over de cyberaanval op Sony’, aldus minister Koenders (Buitenlandse Zaken). Het bedrijf wordt met cybermiddelen gedwongen af te zien van publicatie van een film.

De Verenigde Staten wijzen met de beschuldigende vinger naar Noord-Korea en hebben aangegeven daar concrete bewijzen voor te hebben. Minister Koenders: ‘Als inderdaad sprake is van een dergelijke aanval met cybermiddelen, is dat zeer zorgelijk. Dat zou een serieuze inbreuk zijn op het internationaal recht. Daarnaast is het ernstig als gezwicht wordt voor intimidatie.’

‘Internationaal overleg over het gebruik van dit soort cybermiddelen is essentieel. Mede daarom organiseert Nederland volgend jaar de Global Conference on Cyberspace, waar het kwaadwillend gebruik van cybermiddelen door staten hoog op de agenda staat. Deze casus onderstreept eens te meer de kwetsbaarheid van onze digitale afhankelijkheid, en daarmee de noodzaak van weldoordacht, gecoördineerd optreden en overleg over de dreiging die van cyberaanvallen uitgaat.’

© Rijksoverheid

Finale Van16naar18? Maklukzat!

Groningen

GRONINGEN – Op donderdag 11 december heeft de finale Van16naar18? Maklukzat! plaatsgevonden. Van16naar18 Maklukzat! is de Groninger campagne (vanuit het convenant alcohol & jongeren, gesloten tussen de Groninger gemeenten, de politie, het OM en de GGD) om de nieuwe regelgeving per 1 januari 2014, waarbij jongeren pas vanaf 18 jaar alcohol mogen drinken, onder de aandacht te brengen.

Vanuit de GGD is opdracht gegeven om het project te starten, Van Leeuwen Communicatie is de bedenker van het concept Maklukzat. Jongerenteams van middelbare scholen, ROC’s en jongerenwerkorganisaties zijn de afgelopen maanden hard bezig geweest een pakkende campagne te creëren. Hiermee hebben ze veel jongeren, ouders en alcoholverstrekkers weten te bereiken wat betreft de nieuwe regelgeving.

Tijdens de finale op 11 december werden de winnende teams bekendgemaakt. De 1e prijs ging naar Makluk Squad; de 2e prijs naar ProNo; de 3e prijs naar Zero 0%; de Alcohol en Verkeer prijs naar Project Nix!; en de Hooghoudt-prijs naar Deaf World.
Om er een groot feest van te maken stond er een rodeo-koe geparkeerd op de feestlocatie in het Groninger Stadspark. Omdat het een frisfeest was, werden de jongeren bij de entree onderworpen aan een blaastest. Er liep een goochelaar door het publiek, en DJ Naomi wist de teams aan het dansen te krijgen. Het dansteam The A-Team liet de geweldigste dansmoves zien. Daarnaast gaven de Groninger rappers van Wat Aans een optreden, en werden zij afgelost door niemand minder dan Ben Saunders! Een fantastische finale, na een fantastische campagneperiode.

Bezoek voor meer informatie de website www.van16naar18maklukzat.nl.

Foto: © Eline Verdonk | Verdonk Creative Film

Gemeenteraad Ferwerderadiel geeft groen licht voor gemaal Vijfhuizen

Fryslân

FERWERDERADIEL – De gemeenteraad van Ferwerderadiel ging donderdag akkoord met een wijziging in het bestemmingsplan voor de bouw van het zeegemaal Vijfhuizen en de realisatie van het verkwelderingsproject van 33 hectare.

Voor de realisatie van het totale project is een gemeentelijke bijdrage nodig van 261.000 euro.

Omvangrijk project

Het gemeentelijke bedrag is voor onderdelen van het totale project. Het betreft onder andere het realiseren van een fietsbrug, de aanleg van een vaarroute met een doorvaarhoogte van 1,5 meter en de realisatie van een fietsverbinding met de Koedijk en een bietenopslag/parkeerplaats bij de zeedijk. Hierbij is de aankoop van een strook particuliere grond langs de Westerhúslânne inbegrepen.

Toeristische impuls

Het totale plan “Gemaal Vijfhuizen” omvat meer dan de bouw van een gemaal alleen. Zo moet onder andere het toerisme in het gebied een impuls krijgen door middel van de aanleg van diverse wandelroutes en moet het gemaal aantrekkelijk worden voor toeristen. Zo moet het gemaal architectonisch aantrekkelijk worden met zichtbare draaiende vijzels en zichtbare vispassages.

© Gemeente Ferwerderadiel

Dongeradeel vraagt minister verhuurdersheffing te herzien

Fryslân

DONGERADEEL – De gemeente Dongeradeel vraagt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met klem het beleid over de verhuurdersheffing in krimp- en anticipeerregio ‘s te herzien. Volgens het college van B en W zal de woningmarkt in regio Noordoost Fryslân, die geen krimpstatus heeft, nog verder ontwrichten door de effecten van de verhuurdersheffing. Een brief met het nadrukkelijk verzoek heeft de gemeente aan de minister gestuurd.

De verhuurdersheffing, een financiële bijdrage van woningverhuurders voor het verminderen van de nationale schuld, is voor woningcorporatie Thús Wonen nu ongeveer 3 miljoen euro per jaar en groeit door naar bijna 4 miljoen euro in 2017. Dit komt neer op de investeringscapaciteit voor 30 nieuwbouwwoningen. Volgens het kabinet moet de corporatie de bijdrage financieren uit de verkoop van huurwoningen. “Omdat Thús Wonen in een krimpgebied opereert, is het onverantwoord om koophuizen toe te voegen aan de totale woningvoorraad. Het nieuwbouwprogramma van Thús Wonen is gekoppeld aan een sloopprogramma en niet aan een verkoopprogramma, zoals dat in heel veel andere regio’s wel het geval is”, aldus wethouder Albert van der Ploeg. “Daarnaast is de sociale sector in Noordoost Fryslân verhoudingsgewijs klein. Relatief veel mensen met een lager inkomen woont in een eigen huis.”

Voor verdere getalsmatige afbouw van het aantal sociale huurwoningen is in Noordoost Fryslân nauwelijks ruimte, stelt de gemeente. Dit is minister Blok ook medegedeeld tijdens zijn werkbezoek aan buurgemeente Kollumerland c.a. eind 2013. “Ook om deze reden kan een Noordoost-Friese corporatie de verhuurdersheffing niet compenseren met verkoopopbrengsten. De heffing gaat ten koste van de woonkwaliteit van de corporatiedoelgroep.” Dongeradeel heeft daarom een nadrukkelijk verzoek bij de minister neergelegd het beleid over de verhuurdersheffing te herzien, ook voor Noordoost Fryslân die formeel geen krimpstatus heeft, maar waar wel krimp voorkomt. De Stuurgroep Netwerk Noordoost heeft in oktober al een klemmend beroep op de regering gedaan om op basis van een adviesrapport Noordoost Fryslân als krimpregio te kwalificeren. “Met de geschetse effecten van de heffing op onze woningmarkt, willen wij dit pleidooi van Netwerk Noordoost nog eens onderschrijven.”

© Gemeente Dongeradeel

Meer mogelijkheden voor mantelzorgwoningen in De Friese Meren

Fryslân

DE FRIESE MEREN – Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de ondersteuning van de mantelzorg een nieuwe wettelijke taak van gemeenten geworden. Vanaf januari 2015 wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en samenredzaamheid van burgers om zoveel mogelijk voor elkaar te zorgen. De gemeente heeft recent de Notitie Mantelzorgwoningen vastgesteld.

Kern van de notitie is dat de gemeente aansluit bij de landelijke wetgeving die sinds 1 november 2014 meer ruimte biedt aan burgers die een mantelzorgwoning willen plaatsen bij hun woningen. Voor 1 november 2014 waren de mogelijkheden hiervoor beperkt.

Wat houdt dit in?

De gemeente De Friese Meren wil het bouwen van een mantelzorgwoning onder voorwaarden vergunningvrij maken. Concreet kunnen inwoners die bijvoorbeeld een mantelzorg unit bij hun woning laten plaatsen of hun woning willen uitbreiden, daar eenvoudiger invulling aan geven. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig in de eigen woning blijven wonen. Het kan gaan om ouderen die zorg nodig hebben, maar ook om bijvoorbeeld een gezin met een kind dat zorg nodig heeft.

Meer informatie

Notitie Mantelzorgwoningen

© Gemeente De Friese Meren

Duurzame toekomst voor Friese Waddeneilanden

AMELAND – De Waddeneilanden zijn op weg naar een duurzame toekomst. Wethouder Nico Oud van Ameland overhandigde op vrijdag 19 december 2014 een fotocollage van duurzame projecten aan gebiedsgedeputeerde Waddeneilanden Tineke Schokker op Ameland. Zo is de afgelopen vier jaar afgesloten waarin de provincie Fryslân de Friese eilanden heeft ondersteund. Dit in de ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water.

Vier jaar geleden is gestart met het opstellen van een strategie. Per eiland is een analyse gemaakt over het verbruik van energie. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de kansen op besparing en het opwekken van duurzame energie. Wethouder Nico Oud: “Daar waar mogelijk trekken de eilanden met elkaar op bij het opstellen van plannen. Elk eiland heeft zijn eigen profiel, eigen contacten en mogelijkheden. Op Schiermonnikoog zijn elektrische bussen geïntroduceerd. Op Vlieland is gewerkt aan de verduurzaming van evenementen. Ameland maakt gebruik van zonnepanelen en methaanbrandstofcellen en op Terschelling is een project met elektrische auto’s gestart.”

Daarnaast zijn er gezamenlijke projecten uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de introductie van een energieloket per eiland. Dit idee is overgenomen van Texel. Vragen van burgers en ondernemers worden gekoppeld aan de technische en financiële mogelijkheden. Dit leidt tot onafhankelijk advies en zo nodig hulp bij het vervolgtraject. Ook zijn energiecoöperaties per eiland opgezet.

Gedeputeerde Schokker: “Ik zie een omslag van plannen maken naar plannen uitvoeren. Ik ga er van uit dat deze mooie ontwikkeling zich doorzet”.

Fryslân en de vier Friese eilanden hebben vanaf 2010 meer dan 650.000 euro geïnvesteerd in duurzame projecten. Daarnaast zijn projecten voorbereid die met geld van andere fondsen (Waddenfonds, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en LEADER) zijn uitgevoerd. Zo heeft deze investering veel meer opgeleverd dan het ingelegde bedrag.

De vijf eilandgemeenten, Provincies Noord-Holland en Fryslân zijn nu bezig met een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar op het gebied van energie en water.

© Gemeente Ameland

Humanitas Chat wenst niemand een eenzame kerst

Nederland

NEDERLAND – Wie op eerste of tweede kerstdag behoefte heeft aan een goed gesprek, kan chatten met een vrijwilliger van Humanitas. Ga hiervoor naar www.hetluisterendoog.nl. De chat is op beide kerstdagen bereikbaar van 10:00 tot 24:00 uur.

Dertig vrijwilligers van Humanitas Chat maken tijdens de kerst tijd vrij voor een gesprek van mens tot mens. De website Hetluisterendoog.nl wordt in deze periode altijd goed bezocht. Op 25 en 26 december worden driemaal zo veel online-gesprekken gevoerd als op een gewone zondag. De gesprekken gaan vaak over eenzaamheid.

Ook veel jonge mensen voelen zich eenzaam

Het merendeel van de bezoekers op Hetluisterendoog.nl is tussen de 16 en 25 jaar. “Juist voor mensen in deze levensfase, waarin zij op zoek zijn naar hun eigen plek, is eenzaamheid een probleem”, vertelt coördinator Agnieszka Przygodzka. “Een laagdrempelige chatdienst als Hetluisterendoog.nl biedt hun de mogelijkheid om in vertrouwen hun hart te luchten.” Ook veel studenten voelen zich eenzaam. Erover praten is taboe. In een artikel over eenzaamheid onder studenten in Het Parool van 13 december is een chat te lezen waaruit dit duidelijk wordt. “Ik voel me de laatste maanden zo verschrikkelijk eenzaam”, schrijft een studente met de profielnaam Guinevere op het VIVA-forum. “Ik heb geen echte beste vriend of vriendin, ik zou graag iemand hebben die mij echt kent.”

Rouw en verlies

Speciaal voor mensen die een dierbare zijn verloren en hierover willen praten, heeft Humanitas Pratenoververlies.nl gelanceerd. “Voor mensen met een verlieservaring blijkt het heel lastig om gevoelens van eenzaamheid te delen, want veel mensen kunnen zich moeilijk inleven in het verdriet”, vertelt coördinator Frédérique Groenen. “Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen. Zij begrijpen dat mensen ook na een langere periode behoefte hebben aan aandacht en een luisterend oor.”

Over Humanitas

Hetluisterendoog.nl en Pratenoververlies.nl zijn chatdiensten van de vereniging Humanitas. Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met meer dan 700 activiteiten, verdeeld over zes thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 12.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n 54.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Ga voor meer informatie naar www.humanitas.nl.

Ongepubliceerde gedichten Marten Toonder teruggevonden

Nederland

NEDERLAND – Bijna tien jaar na het overlijden van Marten Toonder (1912-2005), geestelijk vader van Heer Bommel en Tom Poes, zijn in het archief van het Letterkundig Museum ongepubliceerde gedichten van Toonder ontdekt. Toonder publiceerde poëzie op naam van Querulijn Xaverius Markies de Canteclaer van Barneveldt.

Nu is de moen gevangen

De ongepubliceerde gedichten zijn ontdekt door Dick de Boer en Klaas Driebergen. Zij verzamelden en documenteerden alle gedichten ooit door Marten Toonder geschreven. Gedurende deze zoektocht stuitten zij op originele manuscripten van Toonder. Naast een gedicht uit de jaren ’30 over een dienstplichtig soldaat – mogelijk het eerste gedicht van Marten Toonder – zijn ook diverse manuscripten gevonden uit de jaren ’50. De Boer en Driebergen brengen deze ongepubliceerde gedichten samen in een 224 pagina’s tellend boek: “Nu is de moen gevangen”, inclusief de onvoltooid gebleven poëziefragmenten van de markies en andere verzen uit de Bommelsaga, en voorzien het geheel rijkelijk van toelichtingen, illustraties en achtergrondinformatie.

Samenstellers

Klaas Driebergen is neerlandicus en een groot Bommelliefhebber en -kenner. Hij schreef eerder “Bommel en Bijbel, Bijbel en christendom in de verhalen van Marten Toonder” (2012) en was samensteller van het “Schrijversprentenboek Marten Toonder, Een dubbel denkraam” (2012).
Dick de Boer is natuurkundige en eveneens een groot Bommelliefhebber en -kenner. Hij werkte mee aan verschillende Toonderuitgaven en (met Loek Donders) aan “De tekentafel wiebelde een beetje – Toonders werk tot 1941″.

Nu is de moen gevangen | ISBN 9789079287444 | 224 pagina’s | 24 x 17 cm | hardcover | Euro 24,95

Adventurepark Waddenfun: het Leukste uitje van Groningen 2015?

Groningen

Beste vrienden!

Anderhalf jaar na de opening, ruim 18.000 bezoekers verder en na het in ontvangst mogen nemen van vele enthousiaste reacties, leek het ons leuk om mee te doen aan het Leukste uitje van Groningen 2015!

Tot 11 januari kan er genomineerd worden via de website van de ANWB. Slechts de eerste tien gaan door naar de volgende ronde. Bij het nomineren of het geven van een review zijn een vijftal criteria van belang voor onze waardering:
• aanbod
• faciliteiten
• personeel
• prijs-kwaliteitverhouding
en sfeer.

Lauwersland Online | Adventurepark Waddenfun: het Leukste uitje van Groningen 2015?

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en alle goeds voor 2015! Alleen eerste kerstdag zijn wij gesloten maar reserveren blijft gewenst om teleurstellingen te voorkomen.

Vriendelijke groeten,
Het team van Adventurepark Waddenfun

Bezoek ons op FacebookTwitter of op www.waddenfun.nl !

Lauwersland Online | Adventurepark Waddenfun

Rutte: ‘Oplossing gevonden die recht doet aan posities betrokkenen’

Nederland

NEDERLAND – Met deze laatste ministerraad van het jaar wordt een hectische week afgesloten, die gisteren tot diep in de nacht geduurd heeft. ‘U heeft gezien dat de politieke wil om eruit te komen groot was. We hebben een oplossing gevonden waarin alle betrokken partijen zich herkennen’ zei minister-president Rutte na afloop.

Afgelopen dinsdag ontstond een probleem doordat de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel verbod verticale integratie stemde. De betrokken partijen hebben toen in wisselende samenstelling intensieve gesprekken gevoerd. De partijen zijn overeengekomen dat het wetsvoorstel in aangepaste vorm op korte termijn opnieuw wordt ingediend. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat het succesvol zal worden afgerond. ‘Het aangepaste wetsvoorstel komt tegemoet aan zorgen die leefden in het parlement, maar doet ook recht aan onze afspraken om de zorg in Nederland toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief van een hoog niveau te houden’, voegde Rutte hieraan toe.

In de verklaring die de minister-president gisteren in de Tweede Kamer aflegde, zei hij dat in de vervolgstappen de volgende twee hoofdpunten centraal staan. Ten eerste: het waarborgen van de bestaande vrije artsenkeuze voor iedereen, ongeacht de aard van de polis die iemand heeft. Ten tweede: een goede machtsbalans tussen verzekerde en zorgverzekeraar. Rutte zei dat het kabinet begrijpt dat garanties niet op voorhand te krijgen zijn. Mocht het aangepaste wetsvoorstel niet worden aangenomen, dan overlegt het kabinet met de Tweede Kamer om te bekijken op welke manier het zorgakkoord toch uitgevoerd kan worden.

Jaar met een rouwrand

Over de vliegramp met vlucht MH17 zei de minister-president ‘Met deze ministerraad sluiten we ook een jaar met een rouwrand af. Voor veel mensen de eerste feestdagen zonder hun dierbaren. Het maakt deze donkere dagen voor hen extra donker. Ik wens hen veel sterkte in deze moeilijke tijd’.

© Rijksoverheid

Parkeerkorting voor inwoners Leeuwarder binnenstad

Fryslân

LEEUWARDEN – Als extra service biedt de gemeente Leeuwarden inwoners van de binnenstad vanaf 1 januari 2015, 50% korting op een jaarabonnement voor het parkeren in één van de parkeergarages.

Voorwaarden

• De korting is alleen van toepassing op jaarabonnementen
• Er is geen vaste plek mogelijk
• De korting geldt uitsluitend voor particulieren
• Eén auto per adres
• Het abonnement is niet overdraagbaar
• Met uitzondering van P-Oosterstraat
• De aanbieding geldt voor inwoners die binnen de stadsgrachten wonen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en voor het afsluiten van een abonnement op de website van Parkeergarages Leeuwarden.

© Gemeente Leeuwarden

Ambtenaren gemeente Groningen doneren kerstpakket aan Voedselbank

Groningen

GEMEENTE GRONINGEN – Een deel van de kerstpakketten van de gemeente Groningen gaat ook dit jaar naar de Voedselbank. Ambtenaren, bestuur en raad hebben gehoor gegeven aan de oproep om het kerstpakket of delen daarvan te doneren aan de Voedselbank.

Op vrijdag 19 december overhandigden de wethouders Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen in het stadhuis symbolisch het eerste gedoneerde kerstpakket aan de heer Ulfert Molenhuis van de Voedselbank. Die was voor de gelegenheid gekleed als Kerstman.

‘Gul gegeven’

In het kerstpakket zit ook dit jaar een oproep om in de bijgeleverde doos spullen te doen die men wil doneren. “Onze ambtenaren hebben gul gegeven’, aldus wethouder Gijsbertsen, “en daar ben ik blij om. Juist in deze tijd mogen mensen die het moeilijk hebben een steun in de rug krijgen. De Voedselbankactie 2014 mag ook dit jaar weer rekenen op een bijdrage vanuit Groningen.”

30 nieuwe klanten in een week

Ulfert Molenhuis van de Voedselbank is blij met de donaties. ”De gemeente Groningen doet dit al jarenlang. Iedere keer valt de keuze op de Voedselbank. Dat is niet raar: ambtenaren weten hoe de situatie in de stad is. Het aantal klanten bij de Voedselbank was in de zomer even sterk gedaald, maar sinds eind oktober zien we een stijging. In een steeds sterkere lijn. Soms melden zich 30 gezinnen in een week aan. Dat is echt extreem. Zo gaan we van 600 naar 700 klanten. Wij zien nog geen stop.”

Steun uit Stad

Er is in de hele stad goed gereageerd op de oproep van de Voedselbank, vertelt de voorzitter. “Voetbalclubs, scholen, kerken, instellingen en bedrijven: iedereen doet mee. Daar zijn we erg blij mee. Die steun kunnen we goed gebruiken.”

© Gemeente Groningen

Aanhouding na mishandeling van beveiliger in Groningen

Drenthe Groningen

STAD GRONINGEN – De politie heeft donderdagnacht op het Stationsplein een 20-jarige man uit Roden aangehouden.

De man zou een 39-jarige beveiliger een kopstoot hebben gegeven nadat hij uit een treinstel was verwijderd. Hij was al enige tijd vervelend, was een trein binnengestapt en wilde daar niet meer uit.

De 20-jarige is ingesloten voor verhoor.

In totaal zes miljoen voor het sectorplan groothandel

Nederland

NEDERLAND – Er komt in totaal zes miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de groothandel. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de andere helft wordt betaald door werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is vooral bestemd voor scholing en nieuwe instroom van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en jongeren aantrekken.

In de groothandel werken bijna 521 duizend werknemers bij 73 duizend ondernemingen. Het aantal banen stijgt in de sector, maar verschilt per tak. Zo is bij de bouwmaterialengroothandel het aantal banen afgenomen en nu stabiel. Nieuwe instroom is nodig om de verwachte groei en vergrijzing op te vangen.

Een greep uit de belangrijkste afspraken:

• 200 banen voor kwetsbare werkzoekenden die langer dan 6 maanden werkloos zijn
• 3.275 scholingstrajecten voor 2280 werknemers om hun vaardigheden op peil te houden
• 88 BBL leerwerkplekken voor jongeren
• 75 EVC-trajecten om kennis en ervaring van medewerkers te erkennen en vast te leggen.
• 50 (oudere) medewerkers worden ingewerkt/opgeleid tot werkcoach.

In totaal heeft minister Asscher 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de sectorplannen. Werkgevers en werknemers leggen tenminste hetzelfde bedrag bij. Tot nu toe hebben meer dan honderd sectoren een aanvraag ingediend. Vanaf januari 2015 start een nieuwe aanvraagperiode. Met de Brug-WW wordt gerichter ingezet op de begeleiding, van ontslagen werknemers en mensen uit de WW, naar werk in een sector waar een tekort is aan goed opgeleide mensen.

© Rijksoverheid

Aanhouding na vernieling in Leeuwarden

Fryslân

LEEUWARDEN – De politie heeft donderdagnacht een 23-jarige man uit Dokkum aangehouden.

Hij wordt verdacht van het vernielen van een ruit van een woning aan de Raaigras. Hij stond daar in de tuin en riep dat hij naar binnen wilde. Daarna liep hij weg.

Omwonenden die wakker waren geworden van het lawaai konden de politie een signalement geven. De man werd in de buurt aangetroffen en is aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

5,5 ton voor kwaliteitsimpuls in Meppel

Drenthe
Rein Munniksma overhandigt cheque aan wethouder Gert Stam onder toeziend oog van Jolanda Kuiper en Chris Dees, beide voorzitter van een wijkplatform.

MEPPEL – De provincie Drenthe heeft 550.000 euro toegekend aan projecten in Meppel. Er gaat onder meer 235.000 euro naar de vernieuwing van het Wijkcentrumgebied Koeberg-Zuid. Voor een goede aansluiting van het ontwikkelingsgebied Vledder op de Meppeler binnenstad krijgt de gemeente 190.000 euro. De projecten sluiten goed aan bij het provinciale beleid om de Drentse steden te ondersteunen hun regionale functie te kunnen blijven vervullen.

Gedeputeerde Rein Munniksma overhandigde persoonlijk een symbolische cheque aan de gemeente Meppel: “Koedijkslanden is een typische jaren 60 wijk met veel openbare ruimte. Gemeente, Woonconcept en De Hoge Dennen hebben het belang ingezien om het wijkcentrum te vernieuwen. Daarnaast zijn investeringen in een plezierige, veilige en uitnodigende openbare ruimte nodig, waarmee je het woonklimaat nu en naar de toekomst versterkt. En waar partijen goed met elkaar kunnen samenwerken. Dat belang willen we graag met deze toekenning onderstrepen”, aldus gedeputeerde Munniksma.

Goede samenwerking

Koeberg-Zuid is een grootscheepse ontwikkeling met nieuwe winkels, (senioren)woningen, zorgappartementen en sociale voorzieningen. Bij de realisatie werken Zorgcombinatie Noorderboog, De Stouwe, Icare, Welzijn MensenWerk, Woonconcept, Investeringsmaatschappij De Hoge Dennen en de Vereniging van eigenaren Winkelcentrum Koedijkslanden goed samen. Het project wordt begeleid door Famegroep Zwolle.

Buurt is meer dan huizen

Wethouder Gert Stam: “Mensen maken een buurt speciaal en kunnen door het doen van kleine dingen een groot verschil maken. Die oproep van ons wijkplatform, daar willen we natuurlijk allemaal graag aan werken. De gemeente heeft in Koedijkslanden – Berggierslanden nogal wat gedaan de laatste jaren. Een mooi voorbeeld is multifunctioneel kindcentrum Het Palet. Met het nieuwe wijkcentrumproject zetten we alweer een stap in die positieve ontwikkeling. Ondernemers, ontwikkelaars, instellingen, maar bovenal de inwoners laten hier zien dat hun wijk iets waardevols is. Dat de provincie Drenthe deze investering ondersteunt, is een mooie blijk van waardering.”

Herinrichting Marktstraat

De Marktstraat is de verbinding tussen het ontwikkelingsgebied Het Vledder en de binnenstad. De provincie heeft in het verleden vanuit diverse programma’s bijgedragen om de binnenstedelijke herontwikkeling van dit gebied te stimuleren. De Marktstraat ontsluit het nieuw ingerichte gebied Het Vledder en de binnenstad. Reconstructie is noodzakelijk om deze verbinding op een duurzame wijze in stand te houden. Daarnaast draagt de herinrichting bij aan het (be)leefbaar houden van deze woonomgeving.

Gedeputeerde Rein Munniksma ziet deze kwaliteitsimpuls in het verlengde van de eerdere provinciale bijdrage voor Het Vledder. “Drenthe heeft belang bij goed functionerende stadscentra met een verzorgingsfunctie voor de omgeving. Met deze subsidie geven we een impuls om het stadscentrum vitaal te houden.”

© Provincie Drenthe

Klijnsma: Introductie algemeen pensioenfonds dichterbij

Nederland

NEDERLAND – Pensioenfondsen die overwegen hun krachten te bundelen in een algemeen pensioenfonds krijgen de mogelijkheid om dat te doen. Staatssecretaris Klijnsma heeft vandaag het wetsvoorstel ‘Algemeen pensioenfonds’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Dat is in het belang van de deelnemers.

De pensioensector heeft gevraagd om een alternatief voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Een algemeen pensioenfonds mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen.

Steeds meer pensioenfondsen zijn op zoek naar een collectief om zich bij aan te sluiten. Een van de redenen is de afname van het deelnemersbestand bij deze fondsen. In de afgelopen twintig jaar is het aantal pensioenfondsen in Nederland sterk gedaald van 1122 fondsen in 1992 naar 361 fondsen aan het einde van het derde kwartaal van 2014. De verwachting is dat het aantal fondsen in de loop van 2015 verder daalt.

© Rijksoverheid

Baby gewond bij verkeersongeval in Wildervank

Drenthe Groningen

WILDERVANK – Een baby van 10 maanden oud is vrijdagochtend op de Kielsterachterweg (N385) in Wildervank gewond geraakt bij een verkeersongeval.

De moeder van het meisje, een 32-jarige vrouw uit de gemeente Aa en Hunze, raakte de controle kwijt over het stuur. Dit gebeurde volgens haar, omdat ze even om had gekeken naar haar dochtertje. Ondanks een stuurcorrectie botste de vrouw tegen een boom en zij belandde met haar auto op de kop in een sloot.

Toen zij met haar kindje op de armen in het water van de sloot stond, werd zij geholpen door een toegesnelde vrachtwagenchauffeur. Moeder en kind werden voor nader medisch onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Het baby’tje liep door de klap van de aanrijding een hoofdwond op en moet een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven.

De politie heeft een rapportage van het ongeval gemaakt.

Alcomobilist doorgereden na ongeval in Groningen

Groningen

STAD GRONINGEN – De politie heeft donderdagnacht een 25-jarige man uit Groningen aangehouden na het veroorzaken van een aanrijding.

Op de rotonde op het Hoendiep reed hij tegen een vrachtauto aan en reed daarna door. In eerste instantie was hij gestopt en had tegen de vrachtwagenchauffeur gezegd dat het zijn schuld was. Toen de chauffeur zijn wagen aan de kant zette ging de verdachte er vandoor.

Agenten troffen even later in Hoogkerk een brandende auto aan met daarnaast de genoemde man. Hij rende weg maar kon even later toch worden aangehouden. Hij had gedronken en blies 640, bijna drie keer de toegestane hoeveelheid. Ook had hij enkele zakjes met wit poederbij zich wat voor onderzoek in beslag is genomen.

De verdachte is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Burgemeester Van Klaveren feliciteert 65-jarig bruidspaar

Fryslân

WOLVEGA – Het is vrijdag 19 december 65 jaar geleden dat Thomas Jansen en Trijntje Jager elkaar het jawoord gaven. Ter gelegenheid van dit 65-jarig huwelijk was er een receptie in Lycklama Stins in Wolvega. Burgemeester Gerard van Klaveren kwam namens de gemeente het paar feliciteren.

De heer Jansen (85), die glazenwasser is geweest in Apeldoorn, woont in het appartement Het Vierkant in Wolvega en mevrouw Jansen-Jager (87) woont in Lycklama Stins met verzorging. Het paar woont 20 jaar in Wolvega. Thomas Jansen is al een paar jaar mantelzorger voor zijn vrouw.

© Gemeente Weststellingwerf

Schilderij oud-burgemeester Hans Ouwerkerk onthuld in stadhuis

Groningen

STAD GRONINGEN – Oud-burgemeester Hans Ouwerkerk krijgt als eerste een plek in de nieuwe burgemeestersgalerij in het stadhuis. Op donderdag 18 december onthulden burgemeester Ruud Vreeman en Hans Ouwerkerk zelf het officiële portret dat de jonge Groninger kunstenaar Milan Smidt schilderde.

Burgemeester Ruud Vreeman merkt in zijn boek Mijn kleine Grote Markt (2014) het volgende op: “Gek genoeg kent Groningen geen traditie om de burgemeesters te portretteren. In het stadhuis hangen op allerlei onverwachte plekken burgemeestersportretten. Er hangt een mooi portret – Matthijs Röling schilderde het – van Buiter in het stadhuis. Maar van bijvoorbeeld de burgemeesters Staatsen en Ouwerkerk ontbreken tot nog toe de portretten.”

Milan Smidt

Ruud Vreeman voegde de daad bij het woord en nam het initiatief om ook in het Groninger stadhuis te komen tot een burgemeestersgalerij. Te beginnen met het portret van oud-burgemeester Hans Ouwerkerk. De jonge Groninger kunstenaar Milan Smidt – afgelopen zomer afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor de Schilderkunst in Groningen en leerling van Matthijs Röling – is gevraagd het portret van Hans Ouwerkerk te schilderen.

Wandelgangen

Het door Milan Smidt geschilderde portret van oud-burgemeester Hans Ouwerkerk komt samen met de reeds geschilderde portretten van de oud-burgemeesters Harm Buiter (Matthijs Röling, 1991) en Jacques Wallage (Annemarie Busschers, 2009) te hangen in de wandelgangen rondom de nieuwe raadzaal. Het vormt daarmee het begin van de door burgemeester Ruud Vreeman geïnitieerde burgemeestersgalerij.

© Gemeente Groningen